چه کسی زور می گوید؟

سلام لبخند

ماه آفرید با لحنی عصبانی و حق به جانب در حالی که دستش ره به کمرش زده داد می زند: بابا، این فریدخت رو نگاه کن! همش به من زور می گه! مگه زوره؟!عصبانیکلافه

بابا به آرامی می پرسد: عزیزم چی می گه مگه؟

ماه آفرید: هر چی بهش می گم باید کتاب من رو برام رنگ آمیزی کنی، به زوری می گه نمی تونم! مشق دارم! 

پیدا کنید پرتقال فروش را!...

تا بعدبای بای

/ 0 نظر / 28 بازدید