حروف نا به جا

سلام.لبخند

لغت نامه ی ماه آفرید هنوز هم دارای حروف نابه جا یا به عبارتی جابه جا ی فراوانی می باشد که این مطلب دارای یک ایراد بزرگ است! این که به جای اینکه بزرگ ترها درستش را به او یاد بدهند. جمیعا با همان ادبیات صحبت می نمایند!

بخشی ازاین لغت نامه بدین شرح است:

دوخرچه به جای دوچرخه

سه خرچه به جای سه چرخه

هسمایه به جای همسایه

یه قده به جای  یه دقیقه

توم خرغ به جای تخم مرغ

قالبامه به جای قابلمه

ازبار به جای ابزار

قوبراغه به جای قورباغه

اسفانه به جای افسانه

آردینا به جای آدرینا

چبسون به جای چسبون

خاسممون به جای ساختمون

بیرامستان به جای بیمارستان

هکمف به جای همکف

چیتر به جای تیچر

آبلالو به جای آلبالو

پلاستیک به جای پاستیل

تا بعدبای بای

/ 1 نظر / 11 بازدید
فا

این عسلک شما هم مثل اینکه خوب بلبل زبونی می کنه خاله فدا :*