"ماه آفرید" ماه کوچک خانه ما!

من شیرین فروتن اینجا از دختر کوچکترم می نویسم.